Jaké je dobrovolničit v Mladiinfo? / What is it like to volunteer for Mladiinfo?

Přečtěte si další článek od našeho dobrovolníka z Turecka, Enese, o tom, jak se mu v Mladiinfo líbí. / Read another take of our Turkish volunteer Enes on what it is like volunteering for Mladiinfo.

Ano! UŽ jsou to čtyři měsíce, co jsem začal dobrovolničit pro svou hostitelskou organizaci Mladiinfo ČR. V tomto článku budu vyprávět o tom, čemu jsem se v poslední době věnoval a jak se mi to zamlouvá.

O co v Mladiinfo běží?

Především musím říct, že než jsem přijel, nebyl jsem si jistý, co budu dělat. Měl jsem pár stručných informací a zbytek jsem si představoval. Po mém příchodu se vše začalo vyjasňovat, obzvlášť na mém prvním setkání s mou milou koordinátorkou. Namísto povinností uvedených v popisu EVS, jsem se dozvěděl, že si můžu organizovat, co chci, a zaměřit se na věci, které mě zajímají. To znamená, že mohu zcela bez obav přijít s nápadem, jako je akce, projekt nebo něco zcela nového a lidé v Mladiinfo mi to umožní a podpoří mě.

Osobně si myslím, že je to jedna z nejlepších částí práce zde. Nicméně, jak jsem řekl: osobně. Může to být dobré pro mě, ale ne pro někoho jiného. Vzhledem k tomu, že někteří lidé dávají přednost seznamu úkolů, které mají splnit, spíše než aby byli sami iniciativní. Kancelář Mladiinfo ČR se v brzké době stane otevřeným prostorem pro lidi mimo organizaci. Takže veřejnost může využít naší kanceláře pro své akce a aktivity. V Mladiinfo mají opravdu rádi svobodu a sdílení. Jsou otevření, ochotní a pozitivní.

Co tedy vlastně dělám?

Pořádám filmové večery, konverzační kluby, píšu články pro webové stránky organizace. Kromě toho pomáhám se sociálními médii nové iniciativy nazvané Knihovna věcí. Je to v podstatě místo, kde si můžete zapůjčit věci. Je to úplně nová věc v Brně a děláme ji my. Dále mě také povzbudili k napsání vlastního projektu Erasmus+, výměny mládeže o změně klimatu. Musím říci, že psaní vlastního projektu mě bylo nejvíce poučnou součástí poslednách čtyř měsíců, protože to pro bylo naprosto nové a naučil jsem se spoustu věcí, které využiji i skončení EVS.

Umím teď propagovat akce na sociálních sítích, zlepšil jsem se v psaní a SEO dovednosti, setkal se s novým konceptem Knihovny věcí a zvládnu napsat projekt Erasmus+. Myslím si, že Mladiinfo poskytuje prostor i flexibilitu, pokud máte touhu osobně růst. Má to však i své nevýhody. Je to kancelářská práce a typicky nebudete trávit pracovní den mezi mnoha lidmi, takže se můžete cítit i trochu osaměle. Pokud jste člověk, který nenávidí, když je sám nebo jen s pár lidmi, tohle by nemusel být váš šálek čaje.

Abych to shrnul, jsem tu rád a myslím, že to bude ještě zajímavé.

Chcete-li získat více informací o tom, jaké to je na EVS a životu v Brně, klikněte na níže uvedené odkazy. Další články jsou na cestě!

Na EVS

Život v České republice

Ilustrační obrázek. Zdroj: giphy.com

Yes! It has been four months since I started volunteering at my hosting organisation, Mladiinfo CR. What have I been doing lately and how do I feel about it?

What is Mladiinfo about?

First of all, I must say I hadn’t been really sure what I was going to do before I came. I had some brief information and the rest was all about my imagination. After my arrival, things started to blossom and were clarified on the first meeting with my lovely coordinator. Rather than the duties stated in the EVS offer, I learned that I have the freedom to organize and focus on the things that I am interested in. This means that I can totally feel free to come up with an idea such as an event, a project or something absolutely new and these people will support and let me do it.

Personally, I think that this is one of the best parts of volunteering here. However, as I said: personally. This may be a good thing for me but not for someone else. Because some people prefer to have set tasks to complete rather than being self-initiative. Mladiinfo CR office is going to be an open-space soon for the people outside of the organisation. The public will be able to use the office for their events, activities. The Mladiinfo team likes freedom and love to share. People are open-minded, helpful, and positive.

What am I actually doing then?

I organise movie nights, conversation clubs, writing articles to publish on the organisation’s website. In addition to that, I am helping with social media of a new initiative called Library of Things. It is basically a place where you can borrow stuff, new in Brno and we are doing it. Furthermore, I was also encouraged me to write my own Erasmus + project which is a youth exchange for climate change. I must say it was the most instructive part of the last four months. Because it was totally new to me and there were a lot of things to learn, which will be useful even after completing my EVS.

Throughout all these activities, I learned how to promote an event on social media and to write an Erasmus + project, improved my writing and SEO skills, and got to know a new concept of the ‚Library of Things.‘ I think Mladiinfo provides you with space and flexibility if you have the desire to grow personally. However, it has some downsides as well. It is obviously an office work and you will not spend a typical day with a lot of people that can make you feel a little lonely. Thus, if you are a person who hates being on their own or with only a few people, this may not be your cup of tea.

To sum it up, I have been happy here and I guess it is going to get more interesting.

To get more information about being on EVS and living in Brno, click the links below.  Stay tuned, people, more articles are on the way!

Being on EVS

Living in the Czech Republic