Soutěž „Evropa hrou“

Vyhlášení soutěže Evropské projektové dny „Evropa hrou“

Hlavním úkolem soutěže „Evropa hrou“ je sestavení návrhu programu „evropského projektového dne“, který umožní veřejnosti a zejména dětem a mladým lidem seznámit se s Evropou a životem Evropanů netradičním a kreativním způsobem.

Soutěž "Evropa hrou"

Program akce může organizátor naplánovat zcela dle svých představ jako jeden celý projektový den, kterého se zúčastní kromě dětí nebo mladých lidí i další veřejnost. Aktivity mohou probíhat jak v instituci, tak ve venkovních prostorech, může se skládat z formálního učení ve škole nebo neformálního učení mimo školu nebo kombinovat obojí. Část akce by měla být otevřená široké veřejnosti, například zástupcům obce nebo regionu, mladým lidem, učitelům a žákům, studentům okolních škol, pracovníkům s mládeží, vzdělavatelům a zaměstnavatelům, rodičům a dalším hostům.

Prezentace Erasmus+ v rámci programu evropského projektového dne bude zajištěna Domem zahraniční spolupráce. Krátký seminář seznámí zájemce s programem Erasmus+, který podporuje mezinárodní spolupráci a mobilitu ve vzdělávání, odborné přípravě a v oblasti mládeže a dalšími aktivitami administrovanými Domem zahraniční spolupráce.

Kdy se Evropský den bude konat?

Evropský den můžete uspořádat jakýkoli den od 4. května do 25. června 2015.

Kdo se může zapojit?

Soutěže se mohou zúčastnit organizace, které se podílejí na vzdělávání (města a obce, knihovny, muzea, divadla, školy, dětské domovy, diagnostické, výchovné ústavy, neziskové organizace, nízkoprahové kluby pro mládež, komunitní centra pro migranty, menšiny apod.) ze všech krajů ČR, které doposud nečerpaly finanční prostředky v rámci Erasmus+.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete zasláním e-mailu s přílohou „Návrh programu Evropského dne“ na adresu soutez@dzs.cz a vyplněním online dotazníku do 10. dubna 2015.

Do návrhu programu o rozsahu min. 1 str. A4 uveďte vámi zvolený název Evropského projektového dne, cíle, náplň a časový harmonogram. Při sestavování programu se pro inspiraci seznamte s hodnotícími kritérii a s online dotazníkem. Zařaďte do programu také realizaci semináře DZS (v rozsahu 90 min., mezi 10–16 hod.), který pracovníci DZS organizačně zajistí. Jako zajímavý doplněk vašeho Evropského dne připravíme zábavné vzdělávací aktivity o Evropě pro děti a mládež (krátké kvízy, křížovky, doplňovačky o Evropě – je vhodné vyčlenit v programu akce časový úsek nebo stanoviště, bude specifikováno při přípravě akce).

Výherci soutěže budou vybráni odbornou hodnotící komisí na základě těchto kritérií:

 • Pořadatel akce dosud nečerpal finanční prostředky v rámci programu Erasmus+.
 • Budou zapojeny i děti a mládež s jakýmkoli typem znevýhodnění.
 • Rozsah a kreativita plánovaného programu.
 • Počet zapojených osob a účastníků programu (učitelů, žáků, studentů, pracovníků s mládeží, dětí, mladých lidí apod.).
 • Počet pozvaných účastníků na seminář DZS (pracovníci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže, osoby s rozhodovacími pravomocemi, sociální partneři apod.).

Co můžete vyhrát?

 • možnost realizovat den „Evropa hrou“ podle svého návrhu
 • pomoc s organizací aktivit v průběhu tohoto dne
 • úhradu nákladů spojených s realizací aktivit až do výše 30 000 Kč
 • věcné odměny pro účastníky akce
 • zveřejnění výstupů z akce na www.evropanasimaocima.cz
 • mediální propagaci akce

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na kontaktní osobu DZS pro tuto akci: Petr Chaluš,petr.chalus@dzs.cz.

Zdroj: http://www.evropanasimaocima.cz/eh-vyhlaseni.php

http://www.evropanasimaocima.cz/files/evropa-hrou.pdf