Co vám může přinést dobrovolnictví v zahraničí

O tom, co vám může přinést dobrovolnictví v zahraničí neboli mezinárodní dobrovolnictví vám v česko-anglickém článku poví bývalá účastnice Evropské dobrovolné služby (EVS) v ČR Olga Tarasova.

Je čas žít, čas dobrodružství, čas pro vás, dobrovolníky aneb o tom, jak se vaše sny stávají skutečností.

Vždycky jsem snila o tom, že budu cestovat a žít v zahraničí, o tom, že budu mluvit cizími jazyky. Jmenuji se Olga. Pocházím z Republiky Mari El v Rusku a jsem dobrovolnice. Většinu svého života jsem strávila v malém regionu v evropské části Ruska, snažíc se najít jakoukoliv příležitost vycestovat pryč.  Ne jako turista, zvlášt kvůli financím, ale jako aktivní, mladý člověk, který se chce učit, objevovat, poznat novou kulturu a novou planeta jménem Evropa.

Jako student jsem znala především univerzitní studentské výměnné pobyty, ale moje domovská, nově založená Katedra psychologie nám nemohla takové výměny nabídnout. Ve stejné době jsem začala pracovat jako dobrovolník na dvou projektech: jeden se zabýval zdravým životním stylem a prevencí drogové a alkoholové závislosti, o osvětu mladé generace a další se zaměřoval na adaptaci nových studentů skrze neformální vzdělávání (hry, cvičení, teambuilding atd.). Tyto aktivity se mi tak zalíbily, že jsem hned po absolvování vysoké školy získala zaměstnání v mládežnické nevládní organizaci.

Byl to dokonalý začátek mojí kariéry jako pracovníka nevládních organizací, trenéra a odborníka v sociálních a mezinárodních projektech. Svoji práci jsem měla nesmírně ráda. Dokonce tak ráda, že téměř po pěti letech jsem odešla jenom proto, že jsem zjistila, jak jsem ji přerostla a potřebuji více – pro svůj osobní i profesionální rozvoj. Rozhodla jsem se proto vydat na EDS (EVS)  – Evropskou dobrovolnou službu do České republiky.

Rok v Evropě zadarmo – to zní bláznivě a neuvěřitelně většině obyvatel Ruska, ale Evropa je opravdu plná příležitostí.

Můj dobrovolnický projekt se nazýval “Setkávání kultur.” Skončila jsem v Hradci Králové, velmi hezkém městě, v hostitelské organizaci jménem KURO Hradec Králové. Za úkol jsem dostala připravovat prezentace o dvou rozdílných kulturách – marijské a ruské (jsem totiž napůl Marijka a Ruska); přednášet o mezinárodním dobrovolnictví; nabízet mladým lidem různé příležitosti; pomáhat s organizováním kulturních akcí; vypomáhat v Muzeu Východočeské kultury a další. Volný čas jsem trávila množstvím aktivit: prozkoumáváním města na kole (pro mě naprosto nový způsob), zažíváním úžasné české kultury a někdy i kulturních šoků (pivo levnější než voda); objevováním nového jazyka; turistikou; navštěvováním hradů a zámků; sportem a dalšími mými zájmy. Jako psycholožka jsem čas tady využila i k objevování svého vnitřního světa, k odpočinku a k postavení se svým strachům tváří v tvář.

Díky mojí zkušenosti pracovnice a dobrovolnice v neziskovém sektoru jsem potkala mnoho dalších lidí z nejrůznějších zemí, kteří měli stejné důvody k tomu, aby se stali dlouhodobými dobrovolníky jako já. Spousta z nich prostě chtěla změnit svůj život. Jednoho dne se probudíte a uvědomíte si, že nejste šťastní. Musíte se začít zabývat svým životem – budete možná muset možná změnit svoje zaměstnání, možná se přestěhovat do jiného města nebo země nebo se stát zahraničním dobrovolníkem.  Vyberte si projekt, který vyhovuje vašim zájmům. Zkuste opustit svoji “comfort zone.” Přinese to logicky stres, ale nakonec i největší dobrodružství vašeho života.

Zahraniční dobrovolnictví je spojené s:

 • životem v nové zemi, nebo dokonce i na novém kontinentu
 • poznáváním nových lidí
 •  střetem s kulturou, mentalitou, životním stylem, odlišných od těch vašich
 • vyzkoušením nové oblasti práce – projektu, který vás zajímá
 • ušetřením peněz – existuje mnoho projektů, které alespoň nějak hradí dobrovolníkovy výdaje
 • osobním rozvojem – boj se svými strachy, jak se budu chovat v nové situaci, vyjití ze své „comfort zone“, otestování svých znalostí a dovedností
 • profesionálním vývojem – osvojení si nových typů práce, kterých může být mnoho během jednoho projektu, sdílení svých nápadů a zažití struktury a management svojí hostitelské organizace
 • přátelstvími po celém světě
 • ekonomickým turismem a dalším

Jistě by se našlo více věcí, ale nakonec každý najde to, co hledá, díky tomuto skvělému, aktivnímu způsobu života. Naposledy se vás tedy ptám: Jste připraveni na své životní dobrodružství? Vyzkoušejte to sami – přihlaste se na mezinárodní dobrovolnický program. Stojí to za to, věřte mi!

It’s time for Life! It’s time for Adventure!  It’s time for you, Volunteer!

Short story about how your dreams come true…

I’ve been always dreaming about travel abroad, life abroad, practice foreign languages.

My name is Olga and I am from Republic of Mari El, Russia. And I am a Volunteer.

Most of my life I spent in small region somewhere in the European part of Russia and tried to find any chance to travel abroad. Travel, not as a tourist, because of financial obstacles, but as an active young person who wants to learn, to explore, to get to know new culture, new “planet” called Europe.

When I was a student I knew mostly about University exchanges but my Department of Psychology was newly founded and not enough resourceful to make such an effort. At the same time I started to volunteer as a part of 2 programs: one about healthy lifestyle and prevention of drug/alcohol abuse, aimed to enlighten the new generation and other program which was aimed to adapt new students through non-formal learning way (games, exercises, teambuilding etc). Need to say I liked those activities so much than straight got a job at youth NGO after graduation.

I could say that it was perfect start of my career as an NGO worker, trainer and expert in social/ international programs. I liked my job a lot, I loved it so badly, that after almost 5 years I left it just because found out that I grown over it and need more for personal and professional development. So I have decided to try EVS (European Voluntary Service) in the Czech Republic.

One year in Europe for free – that’s sounds crazy unbelievable for most of the people in my country, but Europe is really full of opportunities.

My volunteering project was called “Meeting of cultures” and I landed at very nice city of Hradec Kralove in hosting organization KURO Hradec Kralove.  My tasks as a volunteer were: preparing presentations about 2 cultures – Mari and Russian (because I’m half Mari/Russian by nationality), talk about international volunteering, offer possibilities to young people, help in organizing cultural events, help at Museum of Eastern Bohemia and etc. Free time was quite full of activities: discover city by bicycle (totally new way for me), amazing Czech culture sometimes even cultural shock (beer is cheaper than water), language, hiking, castle sightseeing, sport and other interests.  As a psychologist I took this time also to discover my inner world, relax and fight with my fears face to face.

Since I worked and volunteered at NGO I’ve met a lot of volunteers from different countries and found similarities close to my wishes and reasons to become a volunteer and try it in long-term period.  Many people I’ve met wanted simply totally change their life. One day you woke up and realize that you are not happy and need to deal with your life, may be change your job, may be move to another city or country or become an international volunteer. Choose the project according to your interests and try to leave your comfort zone, which logically leads to stress, but then to the greatest adventure of your life.

 

INTERNATIONAL VOLUNTEERING naturally accompanied by:

 • Life in new country (even  continent)
 • Meeting  new people
 • Face to culture/mentality/lifestyle different from your own
 • Try new working area (project of your interests)
 • Save your money (there are many projects mostly covers volunteers expenses in some way)
 • Personal development (face your fears, explore your behavior in new situation, go out from your comfort zone, test of your knowledge and skills)
 • Professional development (get to know new types of work, could be plenty of them during one project, share your ideas and find out about structure and management of  your hosting organization)
 • Friendships all other the world, economical tourism and etc.

I’m sure there are more different consequences of international volunteering. But everyone finally finds what he/she searching for in this great active way of life.

AND FOR ONE MORE TIME I ASK YOU IF YOU’RE READY FOR ADVENTURE OF YOUR LIFE – APPLY FOR INTERNATIONAL VOLUNTEERING PROGRAM AND TRY IT OUT.

IT’S WORTH TO TRY, BELIEVE ME!

 

Více o pobytu Olgy v ČR si můžete přečíst na jejím blogu.

Foto: Archiv autorky.