Tandemová výuka jazyků v Brně

Chcete se naučit nový jazyk nebo si jen popovídat v angličtině, o tom co vás baví a zajímá? Máte málo volného času a nechce se vám platit za lektory? Tak vyzkoušejte Tandemovou výuku jazyků v Brně – možnost naučit se cizí jazyk zdarma přímo od rodilého mluvčího.

,,Platím si hodiny češtiny, ty jsou ale zaměřené převážně na gramatiku. Rád bych se seznámil s někým, kdo mě naučí alespoň jak si objednat pivo v hospodě”, popisuje mladý sympatický Paul, který se přestěhoval do Brna z Taiwanu na začátku června. Jemu i dalším lidem žijícím v Brně může pomoci tandemová výuka jazyků.

Tandemová výuka jazyků

Jak takový Tandem funguje? Je to velmi jednoduché! Stačí se zaregistrovat na stránkách Tandem.mladiinfo.cz. Zde si najdete studijního partnera. Vybírat si můžete podle jazyka nebo společných zálib. Pak už jen zbývá začít. Můžete si společně psát, setkávat se a vzájemně se učit své jazyky nebo konverzovat u kávy či během výletu. 

Tandemová výuka jazyků vám pomůže naučit se jazyk přímo od někoho, kdo jazykem již mluví. Výměnou mu můžete pomoci naučit se svůj vlastní. Projekt se zaměřuje na lidi žijící v Brně, takže jako příjemný bonus můžete poznat nové přátele a poznat odlišnou kulturu.

,,Jsem rád, že jsem Tandem vyzkoušel, ”oceňuje Samy z Egypta. ,,Díky němu jsem poznal nové přátelé a konečně se nebojím mluvit česky i na veřejnosti,” říká se smíchem. Mezi výhody Tandemu patří neformální výuka jazyka zaměřená na praktické každodenní využití, flexibilita při setkávání, ale také poznávání nových lidí a jejich kultury. ,,Naše první setkání se Samym se uskutečnilo v egyptské restauraci v Brně,” popisuje Eliška, která Samymu pomáhá s učením češtiny, ,,Vůbec jsem nevěděla, že takové místo v Brně máme.” 

Projekt pro tandemovou výuku jazyků v Brně

Webovou stránku Tandem v Brně, na níž můžete i vy najít svého partnera či partnerku pro tandemovou výuku jazyků v Brně, provozuje nezisková organizace Mladiinfo ČR. Projekt je financován Americkou ambasádou v Praze a Evropským sborem solidarity.

Více informací najdete na webových stránkách Tandem.mladiinfo.cz a Facebooku.

 

Zdroj: archiv Mladiinfo ČR.

Learning languages can be fun if you are in Brno!

Do you want to learn a new language or talk in English about what you like and what interests you? Do you have free time and do not want to pay for lecturers? Try Tandem – a language exchange in Brno, which is mediated by the non-profit organization Mladiinfo.

„I pay for Czech lessons, but they are mainly focused on grammar. I would like to meet someone who will at least teach me how to order a beer in a pub „, describes Paul, who moved to Brno from Taiwan at the beginning of June. Tandem language exchange can help him and other people living in Brno.

Language exchange

How does Tandem work? It is really effortless! Just register at Tandem.mladiinfo.cz. Here you can find a study partner. You can choose one based on te language or common hobbies. Then all that remains is to start. You can write to each other, meet and learn each other’s languages, ​​converse over coffee or during a trip.

Tandem language exchange will help you learn the language directly from someone who already speaks the language. In exchange, you can help him learn his own. The project focuses on people living in Brno, so as a nice bonus you can meet new friends and get to know a different culture.

„I’m glad I tried Tandem,“ says Samy from Egypt. „Thanks to the project, I met new friends and finally I’m not affraid to speak Czech in public,“ he says with a laugh. The advantages of Tandem include informal language teaching focused on practical everyday use, flexibility in meetings, and meeting new people and their culture. „Our first meeting with Samy took place in an Egyptian restaurant in Brno,“ says Eliška, who helps Samy learn Czech, „I didn’t know at all that we had such a place in Brno.“

Project Tandem in Brno

The website Tandem in Brno, where you can also find your partner for the language Tandem, is operated by the non-profit organization Mladiinfo CR. The project is funded by the US Embassy in Prague and the European Solidarity Corps.

Eliška Němcová

logo of the european solidarity corps