Překladatelská soutěž Jiřího Levého

Soutěž pořádá Obec překladatelů pro začínající překladatele (věkový limit 35 let). Jejím smyslem je podpořit rozvoj českého literárního překladatelství, objevit nové talenty a otevřít jim publikační možnosti.

Soutěž je organizována každoročně, vždy v určitých žánrových specifikacích. V letošním dvacátém čtvrtém ročníku se vypisují tyto kategorie:

  1. Umělecká próza a drama
  2. Poezie
  3. Kritika a teorie překladu

Překládá se do češtiny, jazyk originálu není nijak vymezen. Do soutěže nelze přijmout práce, které již překladatel publikoval nebo které zveřejní před závěrečným rozhodnutím poroty koncem května 2016. Z účasti jsou vyloučeni ti překladatelé, kteří v předcházejících ročnících byli ve stejné kategorii už dvakrát oceněni první nebo druhou cenou (účast v jiné kategorii se připouští).

Rozsah a specifikace soutěžní ukázky:

ad 1): 15-20 normových stran (30 řádků na stránku, 60 úhozů na řádek – odpovídá cca nastavení MS Word: písmo Courier, řádkování 1,5) textu (povídka, ucelený úryvek delší prózy nebo divadelní hry, esej)

ad 2): 150-200 veršů (soubor básní nebo delší básnická skladba, část veršovaného dramatu)

ad 3): kritické zhodnocení překladu delší prózy, povídkového souboru, souboru básní nebo dramatu /do češtiny/ (nebo) příspěvek z oblasti teorie překladu v rozsahu 15-20 NS (nutné dodržet stanovený rozsah a formát soutěžních prací.)

Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek 28. 1. 2016.

Pravidla soutěže

Soutěž je anonymní, účastník si volí heslo, pod kterým soutěží; ke svému příspěvku přiloží zalepenou obálku označenou tímto heslem, v níž uvede heslo, plné jméno, rodné číslo, adresu a e-mail, případně  telefon.

Soutěžící odevzdává svůj příspěvek ve třech dobře čitelných exemplářích (všechny musí být označeny heslem) a přiloží (rovněž ve třech vyhotoveních) oxeroxovaný (bibliograficky definovaný) originální text. Bibliografický údaj musí být co nejúplnější, nejlépe převzatý přímo z publikace (nestačí dopsané jméno autora a titul), u úryvků z delší prózy doporučujeme přidat i stručnou charakteristiku vybrané ukázky ve vztahu k celku.

Soutěžní příspěvky zasílejte (nejlépe doporučeně) na adresu:

Obec překladatelů, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 (tel/fax. 222564082).

Vyhodnocení soutěže

Vyhodnocení provede porota jmenovaná výborem OP k datu uzávěrky soutěže. Vyřadí příspěvky, které nebudou splňovat formální podmínky soutěže, ve spolupráci s posuzovateli z řad členů OP a dalších odborníků zajistí posouzení přijatých příspěvků a na závěr své práce svým výrokem rozhodne o ocenění nejlepších prací.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v červnu roku 2016.

V každé kategorii bude udělena první, druhá a třetí cena a čestné uznání. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.

Zdroj: http://www.obecprekladatelu.cz/cz/ceny–stipendia/soutez-jiriho-leveho