Jak najít práci – školili jsme pracovníky s mládeží a mladé lídry z Višegrádu

Mladiinfo ČR nejen informuje a inspiruje, ale i školí. Poslední dubnový týden 2016 jsme strávili v Litomyšli na školení Job Hunting DIY pro obyvatele zemí Višegrádu.

[Scroll down for English]

Foto: Mladiinfo ČR.

Od 24. dubna do 1. května 2016 jsme spolu s organizacemi Egyesek, Diera do sveta  a Positive Impact Centre v Evropském školicím centru pořádali školení Erasmus plus s názvem „Job Hunting DIY – employability and communication skills”.

Pracovníci s mládeží, mladí lídři a členové mládežnických organizací ze zemí Višegrádu přijeli do Litomyšle získat schopnosti a znalosti nezbytné k nalezení práce, které potom budou moci předávat dál.

Dvacet čtyři účastníků z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska (z toho jedna účastnice původem z Ázerbajdžánu) se v neděli večer nejprve seznámilo mezi sebou, s lektory a s programem.

Foto: Mladiinfo ČR.

V pondělí a úterý jsme se věnovali poznávání individuálních stylů učení se a způsobů komunikace, jak verbální, tak nonverbální, a to nejen ve prostorách školícího centra, ale i venku, v místní komunitě. Společně s účastníky jsme si stanovili pravidla chování po dobu trvání kurzu, jako například vzájemný respekt ad. Každý z účastníků si potom určil, co konkrétně se chce během školení naučit.

Středa patřila tematickému zaměření celého školení – Višegrádu a mezinárodnímu rozvoji. Povídali jsme si o tom, jak vlastně vznikla Višegrádská čtyřka a jestli je v dnešní době relevantní. Procházeli jsme se „galerií” a dozvěděli se, co to vlastně je ten mezinárodní rozvoj a rozvojová pomoc, jakým výzvám čelí a jak my sami můžeme pomoct. Navštívili nás také dvě expertky se zkušenostmi z oboru: Češka Markéta Nešporová, která je odbornící na tzv. fair trade a vlastní jediný český eshop s férovou módou, a Nikolleta Willbrandt z Maďarska, s dlouholetými zkušenostmi z rozvojových projektů v Africe.

Foto: Mladiinfo ČR.

 

 

„Naučila jsem se, že řeč těla může podporovat to, co říkám, a že aby to, co říkám, dávalo smysl, musím se soustředit na toho druhého, protože každý často máme jiné způsoby komunikace.“  (Z evaluačního dotazníku.)

Ve čtvrtek jsme se soustředili na objevování skupinové nonverbální komunikace. V pátek potom celé školení vyvrcholilo praktickými workshopy s tématy jako kreativní CV, jak napsat motivační dopis, jak prezentovat sám sebe nebo jak na pracovní pohovor. Účastníci měli také možnost individuální konzultace odbornicemi na lidské zdrojů a kariérní poradenství, Andreou Csirke a Alicí Müllerovou.

„Různorodé nápady od lidí z různorodých prostředí mě motivovaly a hlavně workshopy mi pomohly najít mé nejslabší stránky.“ (Z evaluačního dotazníku.)

Sobota se nesla ve znamení reflexe a evaluace. Účastníci dostali prostor přemýšlet nad tím, co se vlastně naučili a jak to můžou dále využít, ať už prostřednictvím vyplnění certifikátu Youthpass nebo jiné individuální reflexe. Zároveň hodnotili školení prostřednictvím evaluačního formuláře. Na konci dne se měli možnost zapojit do dění ve městě, kde se konal festival Lázně ducha.

Foto: Mladiinfo ČR.

Po celou dobu konání školení měli účastníci možnost ovlivňovat jeho program. Někteří z nich se do něj i sami aktivně zapojili, buď prostřednictvím nápadů na hry nebo jako hostující experti, např. na Višegrád. Během každodenních reflexních skupin diskutovali s lektory svůj proces učení i své dosavadní dojmy. Lektoři byli účastníkům k dispozici ale i kdykoliv jindy, připravení zodpovědět jejich otázky nebo vyřešit jakékoliv problémy.

Cílem školení bylo umožnit účastníkům získat praktické dovednosti, znalosti a nástroje k tomu, aby byli lépe vybaveni k hledání práce a mohli tyto poznatky šířit dál, to vše v kontextu Višegrádu a mezinárodního rozvoje. Neméně důležité ale bylo i to, že účastníci se učili reflektovat a poznávat sebe sama, stejně tak i druhé v mezinárodní a multikulturní skupině lidí. My všichni jsme si odnesli nejen nabyté znalosti, ale i inspiraci, nápady na spolupráci a nová přátelství.

„Díky moc za váš čas a vaši práci. Školení jsem si moc užila a potkala jsem spoustu skvělých lidí.“ (Z evaluačního dotazníku.)

Foto: Mladiinfo ČR.

————————————————————-

Job Hunting – training youth workers and leaders from Visegrad

Mladiinfo Czech Republic not only informs and inspire but also trains. We spent the last week of April 2016 in Litomysl, Czech Republic at a training course Job Hunting DIY for the residents of the Visegrad countries.

Photo Courtesy: Mladiinfo CR.

From 24 April to 1 May 2016 we organized together with Egyesek, Diera do sveta and Positive Impact Centre the Erasmus plus training course called “Job Hunting DIY – employability and communication skills.”

It took place at the European Training Centre. Youth workers, leaders and members of youth organizations from or active in the Visegrad countries came to Litomysl to learn essential skills and knowledge needed to find a job, and to be able to multiplicate what they have learned.

Twenty-four participants from the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia (and one originally from Azerbaijan) first met each other, the trainers and familiarized themselves with the agenda on Sunday evening.

Photo Courtesy: Mladiinfo CR.

On Monday and Tuesday we were getting to know our individual learning and communication styles. The participants practiced their both verbal and nonverbal communication skills not only inside, but also outside, among the locals. All of us together then established a group contract, guiding principles and rules of behavior for the rest of the course such as mutual respect. Each of the participants also set their learning goal for course.

Wednesday was a themed day: Visegrad and international development. We talked about how the Visegrad four (V4) started and whether it’s still relevant today. We walked through a “gallery” and found out what international development and development aid actually are and what we can do to help. Two guests speakers visited us to share their experience from the field: Marketa Nesporova, a Czech and expert on fair trade, who owns the only Czech eshop with fair trade fashion, and Nikolleta Willbrandt from Hungary with long-term experience from development projects in Africa.

Photo Courtesy: Mladiinfo CR.

„I learned that my body language can support my words. I also find out that to make a clear message, i need to focus on my partner(s), because often we have different ways of communication.“ (From the evaluation form.)

Thursday was about exploring group nonverbal communication. The training course culminated on Friday with workshops on topics such as creative CVs, how to write a cover letter, how to pitch yourself or how to nail a job interview. The participants could also individually consult HR and career experts: Andrea Csirke and Alice Müllerova.

„Diverse ideas from people with diverse background motivated me and especially workshops helped me to find out my weakest parts.“ (From the evaluation form.)

Saturday gave space for reflection and evaluation. The participants could reflect on what they had learned and how they were going to apply it. They were able do it through filling out the Youthpass certificate or other individual reflection tools. They also evaluated the whole course in an evaluation form. At the end of the day, they were able to take part in a locally organized festival.

Photo Courtesy: Mladiinfo CR.

The course agenda was tailored to the participants’ needs. The participants even organized some of the course activities themselves, such as games or presentations about the V4. They discussed their learning process, feelings and impressions about the course with the trainers during the everyday reflection groups. The trainers were there for the participants to answer their questions or solve any issues.

The training course aimed to enable the participants to get skills, knowledge and tools to become better prepared for job hunting and to be able to multiplicate what they had learned. The whole learning process was focused on the context of V4 and international development. One of the most important thing was that the participants learned to become self-aware and get to know not only themselves but also others, in an international, multicultural group of people. All of us gained new knowledge, inspiration, ideas, partnerships and friendships.

„Thanks a lot for your work and time!! 🙂 I really enjoyed this course and met a lot of great people.“ (From the evaluation form.)

Photo Courtesy: Mladiinfo CR.