Cena Bezpečnostní rady státu

Jste studentem nebo absolventem se zaměřením na bezpečnostní a obrannou politiku? Nebo máte napsanou práci s tímto zaměřením? Přihlaste se do dalšího ročníku soutěže o Cenu Bezpečnostní rady státu.

Cenu Bezpečnostní rady státu je určena kolektivům i jednotlivcům v hlavní a ve studentské kategorii za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.

Cena se uděluje každoročně za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty.

Podmínky

Soutěžící ve studentské kategorii musí být studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu nebo absolventy do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu.

Do soutěže mohou být navrhována publikovaná i nepublikovaná díla z oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky. Tyto návrhy předkládají jednotlivci či instituce nebo autoři děl, kteří je mohou přihlásit osobně jako zadání do soutěže. Dále mohou být do soutěže navrhovány osobnosti aktivně pracující v bezpečnostní komunitě a osobnosti za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky a její osvěty. Tyto návrhy předkládají ministři, vedoucí ústředních správních úřadů, hejtmani krajů a primátor hl. m. Prahy, rektoři univerzit (veřejných vysokých škol), Univerzity obrany a Policejní akademie.

K posouzení se přijímají díla buď v písemné podobě (v jednom výtisku) nebo v elektronické podobě (e-mailem na sekretariat.brs@vlada.cz) českých i cizích státních příslušníků v jazyce českém s převážným zaměřením na českou problematiku. Nepublikované práce jsou předkládány anonymně s udáním jména a adresy v zalepené obálce. Vítězné práce jsou publikovány na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.

Bezpečnostní rada státu udělí v hlavní kategorii nejvýše tři Ceny, ve studentské kategorii nejvýše dvě Ceny. Jednotlivci nebo členové kolektivu ve studentské kategorii musí být studenty studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu nebo absolventy do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu. Významná díla mohou být doporučena k vydání

Návrhy na udělení ceny je nutné doručit do 31. prosince 2016.

Více informací o podmínkách soutěže a kontakty najdete na webu Úřadu vlády České republiky.

 

Zdroj: Úřad vlády České republiky