Stanovy sdružení

Občanské sdružení
Mladiinfo ČR o.s.

Mladiinfo ČR  je občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra ČR pod IČ 22611118

Stanovy sdružení

Článek I

Název, sídlo, působnost a charakter sdružení

1.1   Název sdružení je „Mladiinfo ČR, o.s.“ (dále jen „sdružení“)

1.2   Sdružení sídlí adrese Brno, Charbulova 503/131, 618 00

1.3   Sdružení působí na celém území České republiky a nečlení se na další organizační jednotky

1.4   Sdružení je občanským sdružením založeným podle zákona č.83/1990 Sb.

Článek II

Cíle a náplň činnosti

2.1 Cílem činnosti sdružení je

–          Zvýšení informovanosti studentů a absolventů o možnostech vzdělávání v České republice a v zahraničí

–          Zvýšení povědomí veřejnosti o dobrovolnictví a neformálním vzdělávání a jejich významu pro společnost

–          Podněcování aktivity mladých lidí a jejich zájmu o výše zmíněnou problematiku

–          Podpora multikulturalismu, zájmu o jiné národy, státy a kultury

–          Vytváření prostoru pro seberealizaci mladých lidí a diskusi o výše zmíněných tématech

2.2 Náplň činnosti sdružení odpovídá jeho cílům

2.3 Mezi hlavní formy činnosti, jimiž sdružení své cíle naplňuje, patří

–          Vyhledávání, shromažďování a šíření informací o stážích, grantech a programech pro studenty a absolventy

–          Vyhledávání, shromažďování a šíření informací týkajících se neformálního vzdělávání především v oblasti multikulturalismu

–          Sdružování českých i zahraničních studentů a dobrovolníků

–          Spolupráce s českými a zahraničními studentskými a mládežnickými organizacemi, středními a vysokými školami a dalšími institucemi poskytujícími formální a neformální vzdělávání

–          Organizace seminářů, diskusí a školení týkajících se činnosti sdružení

–          Podpora vlastních aktivit a projektů mladých lidí a pomoc s jejich realizací

Článek III

Členství

3.1 Členství ve sdružení je dobrovolné

3.2 Členem sdružení může být jakákoliv fyzická osoba

3.3 Přihlášku ke členství přijímá předsednictvo sdružení

3.4 O přijetí člena hlasuje předsednictvo sdružení

3.5 Členství vzniká dnem přijetí za člena

3.6 Členství zaniká

–          Vystoupením člena dnem doručení písemného oznámení o vystoupení předsednictvu sdružení

–          Rozhodnutím předsednictva sdružení o vyloučení

–          Úmrtím fyzické osoby

–          Zánikem sdružení

Článek 4

Práva a povinnosti členů

4.1 Člen má právo

–          Aktivně se podílet na činnosti sdružení

–          Volit a být volen do orgánů sdružení

–          Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

–          Být informovaný o činnosti a aktivitách sdružení

4.2 Člen má povinnost

–          Dodržovat stanovy sdružení

–          Účastnit se naplňování cílů sdružení

–          Chránit majetek sdružení

Článek 5

Orgány sdružení, jednání jménem sdružení

5.1 Orgány sdružení jsou

–          Členská schůze

–          Předsednictvo sdružení

–          Předseda sdružení

–          Hospodář sdružení

5.2 Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, tvoří ji všichni členové sdružení, svolává ji předsednictvo sdružení, k její činnosti patří

–          Schvalování stanov a jejich změn

–          Schvalování plánu činnosti a plánu hospodaření

–          Volba a odvolávání předsednictva sdružení

–          Rozhodování o zániku sdružení

5.3 Předsednictvo sdružení je minimálně tříčlenné, volené na období jednoho roku, je řízeno předsedou sdružení, k jeho činnosti patří

–          Vedení sdružení v období mezi členskými schůzemi

–          Příprava plánu činnosti a hospodaření

–          Rozhodování o přijetí, nebo vyloučení členů

–          Volba a odvolávání předsedy sdružení a hospodáře

5.4 Členská schůze i předsednictvo se schází podle potřeby, minimálně však jednou ročně, svolává je předseda sdružení

5.5 Členská schůze i předsednictvo jsou usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina členů

5.6 Členská schůze i předsednictvo přijímají ustanovení, jestliže pro něj hlasovala alespoň polovina přítomných členů daného orgánu

5.7 Předsednictvo sdružení je statutárním orgánem. Jménem sdružení dále jednají členové písemně pověření předsednictvem. Ve věcech hospodářských jedná jménem sdružení také hospodář sdružení

Článek IV

Hospodaření sdružení

6.1 Sdružení hospodaří samostatně s vlastním majetkem i majetkem, který mu byl svěřen do správy

6.2 Sdružení je neziskovou organizací, příjmy sdružení budou využity na činnost sdružení

6.3 Případné příjmy družstva tvoří

–          Dary od fyzických a právnických osob

–          Dotace a granty od právnických osob, státních a samosprávních orgánů a organizací

–          Výnosy ze vzdělávacích, kulturních a společenských akcí a jiné činnosti sdružení

–          Úroky z finančních prostředků

6.4 V zájmu vytváření vlastních zdrojů může sdružení doplňkově provozovat také podnikatelskou činnost související s cíli sdružení

6.5 Na základě smluvních vztahů může sdružení využívat majetek jiných fyzických nebo právnických osob

Článek VII

Zánik sdružení

7.1 Sdružení zaniká

–          Rozpuštěním

–          Sloučením s jiným sdružením

7.2 V případě zániku bude na základě rozhodnutí členské schůze případný majetek předán neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení